Regulamin świadczenia usług

Strona główna > sms euro regulamin

Regulamin świadczenia usług dla użytkowników SMS-owego Systemu Informacyjnego zwanego dalej SSI

§1 Postanowienia ogólne
    1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych e-usług w ramach SMS-owego Systemu Informacyjnego, zwanych dalej usługami.
    2. Usługodawcą jest zespół PLSOFT.net, z siedzibą przy ul. Łukowa 8, 43-340 Kozy, zwany dalej PLSOFT.net.
    3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację na stronie www.plsoft.net.pl/SMS-euro-2012 wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Administratora SSI, staje się „Użytkownikiem".
    5. Użytkownikiem mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.
    6. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§2 Zasady korzystania z Usług.
    1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się na stronie www.plsoft.net.pl/SMS-euro-2012 a także dokonają jednorazowej opłaty za korzytanie z usługi w wysokości 11 zł jeżeli wpłata nastąpiła nie później niż 08.06.2012 r. i 12 zł jeżeli wpłata nastąpiła po 08.06.2012 r.
    2. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usług wysyłając wiadomość SMS o treści KONIEC na numer 797 404 566 (opłata jak za zwykły SMS zgodnie z cennikiem operatora). Rezygnacja z usługi w dowolnym terminie nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty pokrywającej koszty korzystania z usługi.
    3. Z dniem 2.07.2012 r. wszyscy Użytkownicy systemu zostaną automatycznie wyrejestrowani - jednocześnie świadczenie Usługi zostanie zakończone.

§3 Postanowienia końcowe
    1. Korzystanie z Usług jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
    2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usług:
        - wysyłki wiadomości do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników w momencie każdorazowej zmiany wyniku trwającego meczu rozgrywanego w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej (w momencie strzelenia bramki) w postaci wiadomości SMS, w której zawarta będzie informacja o biorących udział w meczu drużynach a także aktualnym wyniku meczu. Wiadomość będzie wysłana nie później niż w ciągu 2 minut od wystąpienia zmiany wyniku meczu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z przeciążenia sieci komórkowej.
    3. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do tych Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie (wypełnili formularz na stronie www.plsoft.net.pl/SMS-euro-2012 a także potwierdzili chęć udziału poprzez uiszczenie odpowiedniej kwoty.
    4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
        - korzystanie z Usług przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
        - problemy w świadczeniu Usług, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
        - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usług niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
        - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przeglądy, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,
        - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usług,
        - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści mogące wyniknąć z problemów i czasowych przerw w świadczeniu Usług zaistniałych z przyczyn określonych w § 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
    5. Korzystanie z Usług jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usług zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
    6. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie www.plsoft.net.pl .
    7. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług należy przesyłać poprzez email na adres biuro@plsoft.net.pl .
    8. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usług będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie email w terminie maksymalnie 3 dni od daty otrzymania.
    9. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników obowiązuje od dnia 27.05.2012 r.

UWAGA! Ta strona internetowa używa cookies - więcej informacji tutaj. PLSOFT.net zapisuje informacje w postaci ciasteczek (ang. cookies), czyli małych plików umieszczanych na urządzeniu użytkownika, podczas przeglądania stron www.
Każdy użytkownik może sam decydować w jaki sposób cookies zapisywane są na jego urządzeniach. Pozwalają na to ustawienia/preferencje definiowane w przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies, kliknij tutaj.